Uw kind aanmelden? Talentenschool
                     
De Medezeggenschapsraad van De Blinker

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke (speciale)basisschool om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan dat de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, vertegenwoordigt. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR is daarbij het instemming- en adviesrecht.    
 
   Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.                                                                                  

Organisatie van de MR                              
Een directielid van 'De Blinker' is aanwezig tijdens het eerste deel van de vergadering om toelichting te geven op de beleidstukken die aan bod komen. De MR-leden kunnen dan verhelderingsvragen stellen.

In het tweede deel van de vergadering beslissen de MR-leden welk advies zij zullen uitbrengen of als er sprake is van instemmingsbevoegdheid of zij al dan niet instemming verlenen. Dit laatste gebeurt bij stemming. De MR komt 5 à 6 keer per jaar bij elkaar. Hier komt nog een of twee keer per jaar een platformvergadering bij.

In de platformvergaderingen is een afvaardiging aanwezig van alle MR-en van Kindante. Deze vergaderingen worden geleid door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Bovendien geven één of meerdere leden van het College van Bestuur van Kindante toelichting op algemene beleidsstukken en nieuwe ontwikkelingen.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
> Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
> Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
> Het schoolreglement;
> Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.


De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
> Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
> De taakverdeling binnen de schoolleiding;
> Het vakantierooster;
> Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
 

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de personeelsleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de personeelsgeleding instemmingbevoegdheid heeft over die zaken die het personeel aangaan zoals: de samenstelling van de formatie en taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals: verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.
 
Geïnteresseerd?

Wilt u met ons meedenken en meebeslissen over het beleid van onze school en ons bestuur? Kom dan gerust eens kijken. U kunt vrijblijvend een vergadering bijwonen! Ook kunt u vergaderverslagen lezen. Die zijn net als de bijeenkomsten openbaar.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u mailen naar: m.lardinois@kindante.nl

Meer informatie over medezeggenschap in het basisonderwijs, kunt u o.a. vinden op www.infowms.nl